Polityka prywatności, RODO

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest NZOZ Olsza 2 Med Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Radomskiej 36,
31-435 Kraków.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NZOZ Olsza 2 Med Sp. z o.o. adres e-mail: biuro@olsza2med.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych kiedy są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych w NZOZ Olsza 2 Med,

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e RODO, jak również;

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych na podstawie upoważnienia / umowy powierzenia przetwarzania danych będą:

osoby trudniące się zawodowo leczeniem, lub świadczeniem innych usług medycznych, pracownicy niemedyczni NZOZ Olsza 2 Med posiadający upoważnienie ADO do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji i zarządzania udzielonych usług medycznych. Podwykonawcy świadczący usługi medyczne w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, obrazowych, transportu medycznego i sanitarnego, zapewnienia ciągłości opieki domowej.

Podwykonawcy świadczący usługi niemedyczne w zakresie automatycznego sprawdzania prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, wprowadzania do portalu NFZ, usług księgowych – prowadzenie rozliczeń w przypadku świadczeń udzielonych prywatnie, IT w zakresie obsługi serwisowo – merytorycznej systemów informatycznych, systemów medycznych, systemów serwerowych, tworzenia kopii zapasowych i ochrony fizycznej danych znajdujących się w systemie.

Organy upoważnione na podstawie przepisów prawa krajowego.

5. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Następujące jednostkowe działania nie będą zakwalifikowane jako podejmowanie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO :

automatyczne ustalanie wyników skal stosowanych w medycynie, ocena wystąpienia mutacji / ryzyka choroby na podstawie analizy genomu, wywiadu zebranego od Pacjenta, automatyczne klasyfikowanie wyniku jako „w normie” „ponad normę” i „poniżej normy” na podstawie zdefiniowanych przedziałów wyników (zależnych od czynników wynikających z danych pacjenta takich jak m.in. płeć czy wiek),

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres:

archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, poza następującymi wyjątkami:

30 lat – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon). Po upływie tego czasu dokumentacja medyczna powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła,

10 lat – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie),

5 lat – w przypadku skierowań, na podstawie których udzielono świadczenia zdrowotnego(licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia).

Archiwalna dokumentacja księgowa, w tym faktury sprzedażowe za usługi komercyjne przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa krajowego. Prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody m.in. na badanie satysfakcji pacjenta, badanie kliniczne lub cele marketingowe NZOZ Olsza 2 Med, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego w NZOZ Olsza 2 Med.