Dla Pacjenta

Dla Pacjenta – Informacje

Serdecznie zapraszamy do naszej przychodni dzieci i dorosłych.
W ramach kontraktu z NFZ leczymy, wykonujemy w przychodni badania laboratoryjne, EKG, ponadto kierujemy pacjentów na badania RTG i USG jamy brzusznej.

Prowadzimy systematyczne szczepienia przeciw grypie dla dzieci i dorosłych, przeciw WZW typ B i przeciw pneumokokom.

Okresowo organizujemy dla pacjentów dodatkowe akcje diagnostyczno-konsultacyjne:

• spirometria
• denzytometria
• USG doppler (naczynia tętnicze i żylne, tarczyca) – pozakontraktowe

Ponadto w naszej poradni można pobrać krew na wszystkie konieczne badania odpłatne, których nie obejmuje kontrakt POZ.

Współpracujemy z zespołem pielęgniarek środowiskowych, i tzw. opieką długoterminową.

Deklaracje

Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, powinni złożyć deklaracje.

Honorujemy deklaracje papierowe złożone przez Pacjenta osobiście w przychodni i deklaracje wyboru w postaci elektronicznej, e-deklarację można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji Pacjent nie musi wypisywać się z poprzedniej placówki, w której korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej .

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – zasady korzystania

Wykaz placówek medycznych sprawujących codziennie w godz 18.00 do 8.00 oraz w święta, dni wolne od pracy, soboty i niedziele opiekę lekarską i pielęgniarską, realizujących wizyty w gabinecie i wizyty domowe.

Poradnie specjalistyczne

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ).

Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:

• psychiatry
• onkologa
• wenerologa
• dentysty
• ginekologa i położnika

W załączeniu znajdziecie Państwo wykaz placówek mających umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia specjalistyczne wykonywane w ramach ubezpieczenia.

Całodobowa Informacja Medyczna

Gabinet zabiegowy

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Pobieranie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych w godzinach 8.00-9.15, zabiegi 10.00-17.45.

Bezpłatne badania laboratoryjne i obrazowe wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy naszej Przychodni. Istnieje ponadto możliwość odpłatnego wykonania szerokiego spektrum badań laboratoryjnych.

W Gabinecie Zabiegowym wykonujemy:

• badania EKG
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi
• pobór krwi
• opatrunki
• zastrzyki
• szczepienia

• szczepienia zalecane (odpłatne) ,
• szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie.

Przed każdym szczepieniem odbywa się badanie lekarskie.

Poradnia Dziecka Zdrowego – szczepienia

Najdoskonalszym sposobem ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi są szczepienia zapewniające właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. Warto więc jak najszybciej i jak najlepiej zadbać o zdrowie Twojego dziecka.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z opieki lekarsko-pielęgniarskiej oraz położniczej w naszej przychodni.
Nasi lekarze przyjmują w Poradni Dziecka Zdrowego i Poradni Dziecka Chorego zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, prowadząc profilaktykę, bilanse i leczenie.
Realizujemy:
• bezpłatne szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 19 rż. zgodnie z kalendarzem szczepień,
• płatne szczepienia dodatkowe.

Szczepimy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia wszystkim szczepionkami obowiązkowymi i zalecanymi (odpłatnymi) – rota wirus, pneumokoki, meningokoki, HiB (Haemophilus influenze) HPV (wirus brodawczaka złośliwego) oraz skojarzone szczepienie ospa, odra, różyczka.

Ograniczenie w związku z Covid 19

Podczas rejestracji rodzic/ opiekun prawny wypełnia ankietę związaną z Covid 19.

Ze względów bezpieczeństwa do Poradni Dziecka Zdrowego / Chorego zapraszamy Pacjenta i jednego rodzica/ opiekuna prawnego.
Należy się zgłosić w wyznaczonym czasie, przed wejściem do gabinetu pielęgniarka dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica.

W związku z Covid 19 obowiązuje reżim sanitarny i stosowanie środków ochrony osobistej.

Istnieje możliwość zamówienia recepty bez konieczności wizyty u lekarza jeżeli:

• pacjent posiada aktywną deklarację do lekarza rodzinnego i jest ubezpieczony,
• leki są stosowane w chorobach przewlekłych a w dokumentacji pacjenta znajduje się informacja na ten temat, informacja dla lekarza POZ od Specjalisty aktualizowana raz na dwa lata,
• informacja o dodatkowych uprawnieniach znajduje się w dokumentacji Pacjenta ( kopia dokumentu uprawniającego do zniżki w zależności od przysługującego uprawnienia ),
• odebranie recept przez osoby trzecie wymaga okazania w recepcji jednorazowego, imiennego upoważnienia dla osoby odbierającej.

Nie można bez kontaktu z lekarzem otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.

Do pobrania wzór upoważnienia do odbioru recept

Dokumentacja medyczna

Wydanie dokumentacji medycznej

Wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej

Odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem

Kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Wydanie dokumentacji medycznej lub jej kopii dokonywane jest na podstawie pisemnego wniosku:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Sposób złożenia wniosku

Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 – 18.00 w rejestracji NZOZ Olsza2Med.

Przesłanego listownie na adres NZOZ Olsza 2 Med , ul. Radomska 36, 31-435 Kraków, z dopiskiem : „Wniosek dokumentacja medyczna”

Sposób realizacji wniosku

Odbiór osobisty, lub odbiór przez osobę upoważnioną od poniedziałku do piątku od 9:00 – 18:00.

W rejestracji należy okazać dokument tożsamości, potwierdzić odbiór podpisem, w razie konieczności uiścić opłatę za wykonanie kopii dokumentacji.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu ( rodzicowi, opiekunowi prawnemu)
• osobie upoważnionej przez pacjenta;
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
• organom upoważnionym.

Po śmierci pacjenta:

• osobie upoważnionej przez pacjenta zażycia lub;
• osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.;
• osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust.2a i 2b art. 26 str. 15.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę:

Nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

• pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
• w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.
• w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w innych niż w.w. przypadkach, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Maksymalna wysokość opłaty za:

• jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
• jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
• udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest NZOZ Olsza 2 Med Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Radomskiej 36,
31-435 Kraków.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NZOZ Olsza 2 Med Sp. z o.o. adres e-mail: biuro@olsza2med.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych kiedy są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych w NZOZ Olsza 2 Med,

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e RODO, jak również;

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych na podstawie upoważnienia / umowy powierzenia przetwarzania danych będą:

osoby trudniące się zawodowo leczeniem, lub świadczeniem innych usług medycznych, pracownicy niemedyczni NZOZ Olsza 2 Med posiadający upoważnienie ADO do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji i zarządzania udzielonych usług medycznych. Podwykonawcy świadczący usługi medyczne w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, obrazowych, transportu medycznego i sanitarnego, zapewnienia ciągłości opieki domowej.

Podwykonawcy świadczący usługi niemedyczne w zakresie automatycznego sprawdzania prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, wprowadzania do portalu NFZ, usług księgowych – prowadzenie rozliczeń w przypadku świadczeń udzielonych prywatnie, IT w zakresie obsługi serwisowo – merytorycznej systemów informatycznych, systemów medycznych, systemów serwerowych, tworzenia kopii zapasowych i ochrony fizycznej danych znajdujących się w systemie.

Organy upoważnione na podstawie przepisów prawa krajowego.

5. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Następujące jednostkowe działania nie będą zakwalifikowane jako podejmowanie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO :

automatyczne ustalanie wyników skal stosowanych w medycynie, ocena wystąpienia mutacji / ryzyka choroby na podstawie analizy genomu, wywiadu zebranego od Pacjenta, automatyczne klasyfikowanie wyniku jako „w normie” „ponad normę” i „poniżej normy” na podstawie zdefiniowanych przedziałów wyników (zależnych od czynników wynikających z danych pacjenta takich jak m.in. płeć czy wiek),

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres:

archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, poza następującymi wyjątkami:

30 lat – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon). Po upływie tego czasu dokumentacja medyczna powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła,

10 lat – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie),

5 lat – w przypadku skierowań, na podstawie których udzielono świadczenia zdrowotnego(licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia).

Archiwalna dokumentacja księgowa, w tym faktury sprzedażowe za usługi komercyjne przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa krajowego. Prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody m.in. na badanie satysfakcji pacjenta, badanie kliniczne lub cele marketingowe NZOZ Olsza 2 Med, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego w NZOZ Olsza 2 Med.